Privacy beleid

 

Centrum Duo, geregistreerd aan Nassaustraat 8, 4891 ZZ in Rijsbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Henri Heijink en Margot van Rijn zijn namens Centrum Duo de Functionarissen Gegevensbescherming. Zij zijn te bereiken via welkom@centrumduo.nl of +31 6 17 28 65 68 (Henri) en +31 6 42 23 70 40 (Margot).

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door Centrum Duo een Privacy beleid opgesteld. In dit privacy beleid staat informatie over hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens die Centrum Duo ontvangt. Wij vinden het belangrijk u hier transparant over te informeren.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Centrum Duo verwerkt je persoonsgegevens doordat jij, of de instelling waar je werkzaam bent, je hebt ingeschreven en deelneemt aan een opleiding/training/cursus van Centrum Duo. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam

 • voorletters

 • geboortedatum

 • geboorteplaats

 • adresgegevens

 • telefoonnummers

 • aanwezigheid tijdens de opleiding/training/cursus

 • e-mailadres

2. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Centrum Duo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen, e-mailen of post te sturen indien dat nodig is

 • het plannen en verzorgen van onze opleidingen/trainingen/cursussen

 • het opstellen en vastleggen van een opleidingsovereenkomst en de financiële afhandeling hiervan

 • het zo nodig aanmelden bij beroepsverenigingen voor geaccrediteerde opleidingen

 • het bewaken, in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van ons aanbod door middel van het analyseren van evaluaties

 • het informeren over relevante andere opleidingsmogelijkheden en nieuws van Centrum Duo.

3. Op welke grond baseren wij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Iedere verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een zogenaamde ‘rechtsgrond’, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken jouw persoonsgegevens als deelnemer op grond van vier mogelijke rechtsgronden:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst; of

 2. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of

 3. voor een gerechtvaardigd belang dat door ons wordt nagestreefd; of

 4. met jouw toestemming.

3.1 Uitvoering van een overeenkomst

Wij gebruiken je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opleidingsovereenkomst die we met jou zijn aangegaan. Zonder deze gegevensverwerking zouden wij niet in staat zin onze verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, uit te voeren.

3.2 Wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

3.3 Gerechtvaardigd belang

We gebruiken je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • om een duurzame relatie met jou als deelnemer te kunnen onderhouden, en je informatie en/of diensten te kunnen aanbieden

 • om de effectiviteit en kwaliteit van ons aanbod te bewaken, in stand te houden en te bevorderen door middel van per e-mail versturen van evaluaties

 • om incidenteel te gebruiken als vermoeden is van fraude, beveiligingsincidenten en/of juridische kwesties.

3.4 Toestemming

In de gevallen waarin de voorgaande drie rechtsgronden niet van toepassing zijn, zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken na expliciete toestemming. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

4. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken zoals deze zijn beschreven in deze privacyverklaring. Daarbij houden we rekening met de wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen.

5. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Centrum Duo deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Henri Heijink en Margot van Rijn zijn de enige opleiders binnen de organisatie. Mocht op enig moment een andere (gast)opleider bij een opleiding/training/cursus betrokken worden, dan zullen persoonsgegevens van deelnemers wel gedeeld worden. In dat geval wordt met de (gast)docent een schriftelijke afspraak gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat hiermee wel en niet gedaan mag worden. Centrum Duo blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

6. Wat zijn je privacy rechten?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie daarvoor de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • laten corrigeren van fouten

 • laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 • overdragen van gegevens

Let op dat je altijd duidelijk kunt aantonen wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verzoeken voor toegang tot je persoonsgegevens worden kosteloos afgehandeld, tenzij buitensporig of ongegrond.

7. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Centrum Duo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot de gegevens is afgeschermd. Medewerkers van Centrum Duo zijn verplicht tot geheimhouding.

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Centrum Duo maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor at de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeusinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Functionele cookies kunnen zonder jouw toestemming op je apparaat worden geplaatst. Als je dit type cookie blokkeert, werkt onze website mogelijk niet correct en kun je mogelijk niet alle functies gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

 • Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen geaggregeerde informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, inclusief informatie over de meest bezochte pagina’s, hoe lang ze worden bezocht en klikgedrag. Bovendien gebruiken we deze cookies om gebruikersenquêtes uit te voeren en om feedback van bezoekers te verzamen op onze website in het algemeen of op specifieke elementen van de website. We gebruiken deze informatie om ons te helpen begrijpen welke delen van onze website onze bezoekers interesseren en om de kwaliteit van onze website te verbeteren.

De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op je privacy omdat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden en de IP-adressen zijn geanonimiseerd.

9. Waar kun je terecht met een vraag of een klacht?

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht of een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Henri Heijink of Margot van Rijn als Functionarissen Gegevensbescherming via welkom@centrumduo.nl of +31 6 17 28 65 68 (Henri) en +31 6 42 23 70 40 (Margot). Indien nodig kun je gebruik maken van het klachtenformulier op onze website www.centrumduo.nl.

Centrum Duo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.