Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen Centrum Duo, hierna te noemen: ‘Centrum Duo’, en een Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere wederpartij van Centrum Duo, ongeacht of deze Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (i.c. zakelijke opdrachtgever) of als consument (i.c. particuliere opdrachtgever). 

Centrum Duo verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen en bijeenkomsten in het open aanbod van Centrum Duo waarvoor men zich individueel bij Centrum Duo kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Centrum Duo voor activiteiten die in company worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.
 
Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor. Mondelinge mededelingen van medewerkers van Centrum Duo binden Centrum Duo niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van Centrum Duo schriftelijk aan de Opdrachtgever worden bevestigd.De door Centrum Duo opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door Centrum Duo verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de O

pdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever. 

Indien er sprake is van een overeenkomst met een zakelijke Opdrachtgever, is Centrum Duo gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen, zonder dat daarvoor toestemming van de zakelijke Opdrachtgever is vereist. Van een wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal Centrum Duo de zakelijke Opdrachtgever voortijdig op de hoogte stellen. De gewijzigde Algemene voorwaarden treden in werking binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving daartoe. Het wijzigen van de Algemene voorwaarden geeft de zakelijk Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst met Centrum Duo te ontbinden. De gewijzigde Algemene voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten. 

 

1. Offertes en aanbiedingen


Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Centrum Duo extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Voor opleidingen, cursussen, trainingen

 • De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier.

 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.

 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Centrum Duo een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training/, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.

 • Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training/ met nadere informatie (indien van toepassing).

 • De factuur wordt naar het privéadres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

Voor maatwerk en in company opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van Centrum Duo zijn dertig dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Centrum Duo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Centrum Duo daaraan niet gebonden. Centrum Duo zal in dat geval, indien Centrum Duo dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Centrum Duo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 

2. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 - door Centrum Duo

Centrum Duo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van Centrum Duo onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus, training of bijeenkomst

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

 • na het sluiten van de overeenkomst Centrum Duo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Centrum Duo kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

 • opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, danwel de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard

 • Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training of bijeenkomst of in company opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens Centrum Duo niet is nagekomen, is Centrum Duo de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen. Wanneer Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door hem betaalde bedrag, wordt het bedrag binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee betaald is.
 

- door de Opdrachtgever

Waar in deze bepaling het woord ‘annuleert’, incl. vervoegingen, wordt gebruikt, wordt bedoeld het door opdrachtgever opzeggen van de overeenkomst.

Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de particuliere opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Centrum Duo ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever. Een zakelijke Opdrachtgever heeft geen bedenktermijn. Deze opdrachtgever is na totstandkoming van de overeenkomst daaraan gebonden. Wanneer een Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door hem het betaalde bedrag, wordt het bedrag binnen 30 dagen teruggestort op de bankrekening waarmee betaald is. 


Voor opleidingen, cursussen, trainingen

 • Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd. Op dit uitgangspunt geldt uitsluitend voor de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (i.c. consument) een geclausuleerde uitzondering. Hoewel in beginsel voor deze Opdrachtgever voornoemd uitgangspunt bij annulering geldt, te weten dat de volledige kosten van de opleiding/cursus/training zijn verschuldigd, wordt van dat uitgangspunt afgeweken indien dat in de gegeven omstandigheden tot een onredelijke uitkomst leidt. In dat geval is de betreffende Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door Centrum Duo

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Centrum Duo ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 1 maand voor het begin van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Centrum Duo hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan Centrum Duo €55,00 administratiekosten verschuldigd.

 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 1 maand voor het begin van de opleiding/cursus/training en Centrum Duo kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan Centrum Duo €55,00 administratiekosten verschuldigd.

 • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van Centrum Duo, mits Centrum Duo hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Centrum Duo.

Voor bijeenkomsten

Annulering is niet mogelijk, tenzij het gaat om een particulier Opdrachtgever en hij annuleert binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Een zakelijke Opdrachtgever heeft geen bedenktermijn. Hij is direct gebonden aan de overeenkomst. Bij verhindering kan de Opdrachtgever iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Opdrachtgever Centrum Duo hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt.

Voor maatwerk en in company opdrachten (zakelijke Opdrachtgever)

 • Annuleren kan alleen per aangetekende post of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Centrum Duo van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail. Het e-mailbericht moet worden gericht aan welkom@centrumduo.nl. Een aangetekende brief moet worden gericht aan het postadres van Centrum Duo.

 • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd. Opdrachtgever dient het aan Centrum Duo verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever dient het aan Centrum Duo verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Het recht op verrekening of opschorting van betaling is voor Opdrachtgever uitgesloten.

Uitval docent en overmacht

Bij uitval van een docent, om wat voor reden dan ook, zal Centrum Duo zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Centrum Duo zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Centrum Duo. Uitval van een docent alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever. 

In geval van overmacht van Centrum Duo worden haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede pandemieën en andere omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van medewerkers.

 

3. Betaling en incassokosten

Centrum Duo factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- en worden verhoogd met de wettelijke btw. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van een zakelijke Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Centrum Duo, aanleiding geeft, is een zakelijke Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Centrum Duo een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Centrum Duo.


4. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Centrum Duo uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Centrum Duo, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Duo zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
 

5. Beperking aansprakelijkheid

Centrum Duo is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Centrum Duo of door haar ingeschakelde derden. Centrum Duo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Centrum Duo nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Centrum Duo nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Centrum Duo in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.
 

6. Geschillen

Centrum Duo hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Centrum Duo. Op alle met Centrum Duo gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat Opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.


7. Vertrouwelijkheid

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert, is voor haar medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

 

 
Laatste revisiedatum: 21 juni 2023.

 

Centrum Duo

welkom@centrumduo.nl

Henri Heijink: 06 1728 6568

Margot van Rijn: 06 4223 7040

KvK: 86046624

NL 20 RABO 0190 2767 38

 

 

Klachtenformulier

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Telefoon
Naam workshop - opleiding - aanbod
Datum
Omschrijving klacht
Toelichting